(1)
Nguyễn, T. L.; Nguyễn, P. T. Mối Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, ý định sử dụng dịch vụ, đồng sáng tạo khách hàng Và truyền miệng EWOM của khách hàng E-Banking. daujs 2023, 2.