(1)
Nguyễn, N. Q. Ổn định Mũ hầu chắc chắn đối với lớp phương trình Vi phân Có trễ với nhiễu ngẫu Nhiên. daujs 2023, 2, 16-25.