(1)
Nguyễn, P. H.; Nguyễn , T. T. L. Giảm thiểu sóng hài Trên lưới điện phân phối Có tích hợp điện mặt trời. daujs 2023, 2.