(1)
Danh, T. N. Định hướng Khai thác Múa dân Gian Khmer Nam Bộ thành sản phẩm Du lịch tại thành phố Cần Thơ. daujs 2023, 2.