(1)
Nguyễn, P. Q. Thực trạng số lượng - chất lượng các công trình Nghiên cứu Khoa học tại Việt Nam Và một số đề xuất. daujs 2023, 2, 104-119.