(1)
Nguyễn, X. V. Thực trạng ứng dụng công nghệ Blockchain - Góc nhìn đối với ngành Du lịch Việt Nam Trong bối cảnh chuyển đổi số. daujs 2023, 2, 2-15.