(1)
Trần, T. D. Ảnh hưởng của mật độ Và Chế phẩm Paclobutrazol Trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020. daujs 2022, 1, 81-88.