[1]
Lê, T.H.T. và Lê, N.Q. 2022. The economic benefits of community-based rural tourism on rural development: a case study of Tra Que village, Vietnam. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 3 (tháng 11 2022), 76-91.