[1]
Trần, T.N., Phạm, V.Q. và Phan, C. Đạt 2022. Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 01 (tháng 6 2022), 75-80.