[1]
Nguyễn, X.V. 2022. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đối với ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 04 (tháng 12 2022), 60-73.