[1]
Nguyễn, T.K., Nguyễn, P.P., Nguyễn, T.M.Q., Lê, N.T.N. và Nguyễn, V.K. 2022. Xây dựng quy trình định lượng Gaba (Gamma- aminobutyric acid) trong một số sản phẩm trà bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 01 (tháng 6 2022), 67-74.