[1]
Tạ, T.H. 2022. Đánh giá hiệu quả sinh thái tại Việt Nam giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách và tiếp cận chỉ số hiệu quả Malmquist DEA. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 04 (tháng 12 2022), 14-27.