[1]
Tạ, T.H. 2022. Đánh giá hiệu quả sinh thái tại Việt Nam giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách và tiếp cận chỉ số hiệu quả Malmquist DEA. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 4 (tháng 12 2022), 14-27. DOI:https://doi.org/10.59907/daujs.1.04.2022.77.