[1]
Trần, T.N.N., Phan , T.T. và Nguyễn, L.T.A. 2022. Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 03 (tháng 11 2022), 92-103.