[1]
Trần, T.N.N., Phan , T.T. và Nguyễn, L.T.A. 2022. Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 3 (tháng 11 2022), 92-103.