[1]
Nguyễn, T.H., Lại , T.H., Trần, C.H.T., Trần, T.M., Trần, T.V., Hứa, T.L.O., Phạm , T.N., Đỗ , T.T.M., Nguyễn , T.T.H. và Phạm , T.V.P. 2022. Thực trạng sức khỏe tâm thần của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Đông Á trong thời kỳ giãn cách xã hội do COVID-19. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 3 (tháng 11 2022), 28-39.