[1]
Trương, T.H. 2022. Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk thực trạng, một số vấn đề đặt ra và giải pháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 3 (tháng 11 2022), 40-55.