[1]
Nguyễn, T.H., Nguyễn, T.V.P., Đặng, T.X.Q., Võ, V.L., Nguyễn, V.K., Võ, T.B.H. và Mã, C.T. 2022. Khảo sát đặc điểm vi học, thành phần hóa học và hoạt tính gây độc trên một số dòng tế bào ung thư của thân rễ Sùng thảo – Rhizoma Stachydis affinis. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 01 (tháng 6 2022), 57-66.