[1]
Đoàn, M.D. và Trần, Q.H. 2022. A review of the bioactivity of beauvericin - a bioactive compound produced by fungi. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 03 (tháng 11 2022), 2-11.