[1]
Trần, Đức A.S. 2022. Từ “Dụ Cần Vương” (1885) đến “Chiếu Cần Vương” (1889): Tư liệu và bình luận. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 04 (tháng 12 2022), 88-119.