[1]
Trần, T.V. 2022. Yếu tố thẩm mỹ trong nghệ thuật ẩm thực của một số dân tộc ít người ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 03 (tháng 11 2022), 104-121.