[1]
Trần, V.A. 2022. Phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam - Tiềm năng, thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 04 (tháng 12 2022), 74-87.