[1]
Trần, L.Y., Phan, V.H.V. , Trần , T.M. và Lại , T.H. 2022. Khảo sát các yếu tố liên quan đến thực hành giao tiếp của sinh viên điều dưỡng Đại học Đông Á theo mô hình AIDET khi thực tập tại bệnh viện . Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 4 (tháng 12 2022), 28-41.