[1]
Nguyễn, T.N.D. 2022. Influencer Marketing trong thời đại số. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 01 (tháng 6 2022), 24-31.