[1]
La, T.P., Nguyễn, K.S. và Vũ, T. Đức 2023. Công tác bảo tồn và khai thác các giá trị di tích thời đại đá cũ ở Tây Nguyên, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 2, 3 (tháng 9 2023). DOI:https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.223.