[1]
Nguyễn, T.H. 2022. Phát triển bền vững Hội An từ tài nguyên văn hóa. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 01 (tháng 6 2022), 14-23.