[1]
Nguyễn, D.C. 2023. Chuyến triều cống sau cùng của triều đại Tây Sơn. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 2, 2 (tháng 6 2023). DOI:https://doi.org/10.59907/daujs.2.2.2023.158.