[1]
Nguyễn, Đình T. 2023. Determining Modes of the 2D g-Navier-Stokes Equations. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 2, 2 (tháng 6 2023). DOI:https://doi.org/10.59907/daujs.2.2.2023.146.