[1]
Dương, B.T. 2023. Tác động của “bad review” đối với hình ảnh thương hiệu. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 2, 3 (tháng 9 2023). DOI:https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.140.