[1]
Nguyễn, C.T. 2023. Vài đóng góp của tự điển Béhaine trong văn hoá ngôn ngữ Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 2, (01)(05) (tháng 3 2023), 90-103.