[1]
Nguyễn, T.L. và Nguyễn, P.T. 2023. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, ý định sử dụng dịch vụ, đồng sáng tạo khách hàng và truyền miệng eWOM của khách hàng e-banking. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 2, 3 (tháng 9 2023). DOI:https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.133.