[1]
Nguyễn, N.Q. 2023. Ổn định mũ hầu chắc chắn đối với lớp phương trình vi phân có trễ với nhiễu ngẫu nhiên. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 2, (01)(05) (tháng 3 2023), 16-25.