[1]
Danh, T.N. 2023. Định hướng khai thác múa dân gian Khmer Nam Bộ thành sản phẩm du lịch tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 2, 3 (tháng 9 2023). DOI:https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.123.