[1]
Nguyễn, P.Q. 2023. Thực trạng số lượng - chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học tại Việt Nam và một số đề xuất. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 2, 1 (tháng 3 2023), 104-119.