[1]
Nguyễn, X.V. 2023. Thực trạng ứng dụng công nghệ blockchain - Góc nhìn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 2, (01)(05) (tháng 3 2023), 2-15.