[1]
Trần, T.D. 2022. Ảnh hưởng của mật độ và chế phẩm paclobutrazol trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 01 (tháng 6 2022), 81-88.